Xie luo ji movieXie luo ji movie

Year: 1989

Duration: 1:28:18

Directed by: Yuen Ching Lee

Actors: Norman Chu,  Gina Lam,  Chung-Kin Chan

Language: Cantonese | Mandarin

Country: Hong Kong

Also known as: Blood Ritual

Description: 

Screenshots

Download

Xie luo ji 1989 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •